Σε μαύρη λίστα τα κλεμμένα κινητά και διαφάνεια στα τιμολόγια των παρόχων

Νέες, τροποποιημένες διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών που εκπονήθηκαν στον ΕΕΤΤ και τέθηκαν σε ισχύ από τον Απρίλιο με τις σημαντικότερες από αυτές να αφορούν τον περιορισμό της χρησιμοποίησης κλεμμένων κινητών τηλεφώνων και τη θεσμοθέτηση μεγαλύτερης διαφάνειας στα τιμολόγια και στις χρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Για το περιορισμό του φαινομένου χρήσης κλεμμένων συσκευών, οι νέες διατάξεις υποχρεώνουν τους παρόχους να κρατούν λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων (IMEI) των κλεμμένων συσκευών. Για την εγγραφή του IMEI μιας συσκευής στις συγκεκριμένες λίστες, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει τη σχετική έγγραφη αίτηση και να δηλώσει νομίμως τη κλοπή της συσκευής του. Στη συνέχεια, κάθε μήνα, ο εκάστοτε πάροχος ενημερώνει του υπόλοιπους για τα IMEI των κλεμμένων συσκευών που αφορούν τους χρήστες του και έτσι οι πάροχοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κλεμμένες συσκευές και να μπλοκάρουν τη πραγματοποίηση κλήσεων από τις συγκεκριμένες συσκευές.
Όσων αφορά τη διαφάνεια στις χρεώσεις, οι πάροχοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που ισχύουν και τα τιμολόγια τους αλλά και τους όρους χρήσης και πρόσβασης του δικτύου και των υπηρεσιών τους απ' τους καταναλωτές. Παράλληλα ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να:
 • Δημοσιεύει τυποποιημένα τιμολόγια που καλύπτουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο εκάστου τιμολογιακού πακέτου (π.χ. τέλη για την πρόσβαση, όλα τα είδη τελών χρήσης και συντήρησης, τέλη αλλαγής προγραμμάτων), συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τις ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις και τα ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά σχήματα καθώς και τα τυχόν τέλη λόγω τερματισμού της σύμβασης.
 • Παρουσιάζει επαρκώς και με σαφήνεια τις επιμέρους τιμές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση για τις σχετικές υπηρεσίες ανά τύπο δικτύου, προορισμό και χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η κλήση.
 • Παρουσιάζονται με σαφήνεια τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οποιοδήποτε αριθμό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης.
 • Παρουσιάζεται με σαφήνεια το βήμα χρέωσης, η ελάχιστη χρέωση ή το τέλος αποκατάστασης κλήσεως εάν υπάρχει καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και δαπάνες που αφορούν τον τερματικό εξοπλισμό.

Σε περίπτωση τροποποίησης των χρεώσεων στα τιμολόγια απ' τους παρόχους, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αλλαγές στις χρεώσεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να καταγγείλουν τις αλλαγές στις χρεώσεις εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα ενημερωθούν χωρίς χρέωση. Η ενημέρωση θα γίνεται είτε μέσω της ιστοσελίδας του εκάστοτε παρόχου είτε με την αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού (στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός η ενημέρωση γίνεται δια του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Πιθανές εξαιρέσεις:
 • Μειώσεις τιμολογίων
 • Τιμολογίων που αφορούν διεθνείς κλήσεις
 • Τιμολογίων που αφορούν σε κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και κλήσεις σε μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας)
 • Συνδρομητών προπληρωμένων καρτών και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Επίσης η ενημέρωση των χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου πραγματοποιείται:
 • Με σχετικό σύντομο μήνυμα (SMS)
 • Μέσω σύντομου ηχητικού μηνύματος κατά τη κλήση στον αριθμό ανανέωσης χρόνου ομιλίας για τριάντα ημέρες πριν την εφαρμογή, προτρέποντας τον συνδρομητή να ενημερωθεί μέσω ιστοσελίδας ή σημείων πώλησης. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ο συνδρομητής έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα.

Η εκάστοτε ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των νέων τιμολογίων, τις αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα και τα απαραίτητα στοιχεία για τη τιμολόγηση των υπηρεσιών (η εφάπαξ ή η ανά μονάδα χρέωσης, το βήμα χρέωσης, η τυχόν ελάχιστη χρέωση κλπ)

Με άλλη ρύθμιση, η σύμβαση που πραγματοποιείται μεταξύ συνδρομητή και προσώπου παροχής σύνδεσης ή άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα τιμολόγια και τα μέσα με τα οποία αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν. Παράλληλα, o πάροχος οφείλει να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ειδικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης
 • Στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας

Όλα αυτά σε περίπτωση που η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση γίνεται αυτόματα απ' το πάροχο στον επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή μέσα σε ένα εξάμηνο απ' την άρση της βλάβης. Θα πρέπει να γίνεται σαφής στο λογαριασμό η πίστωση καθώς και η χρονική περίοδος της βλάβης. 
Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

  Blogger Comment
  Facebook Comment